العاب فرايف friv
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المواضيع النشطة

أرشيف المدونة الإلكترونية

تابعنا على الشبكات الاجتماعية

Police In Rocket


Police In Rocket
Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully. Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully.

Archery


Archery
Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully. Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully.

名枪巴雷特3无敌版


名枪巴雷特3无敌版
名枪巴雷特3无敌版来了,加入了非常多的武器,地图也增加了一些,人物无敌,大家一起玩吧! 鼠标移动瞄准,按空格键开镜,鼠标左键射击(开镜状态下),Q键切换武器,R键换弹夹。
未开镜状态下,需要用十字准心预先瞄准敌人的位置,不然开镜后鼠标可能划出窗口。

Hit that Thing


Hit that Thing
The monsters they appear and you have to hit him fast and hit right because he can hit you back. with mouse left click to hit

Kayak


Kayak
Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully. Your goal is to turn all gray icons into color ones. Clicking on aicon will toggle iself and adjacent ones. Plan your mover carefully.

The brush of Trementina


The brush of Trementina
Trementina, our character of Dibujos.net has lost his brush, and without he couldn't color anymore. Help him find the way to find it and be able to paint again! Put the Trementina at the suitable position so that it can get the brush.

Trementina will follow the lines, and will take turn whenever posible.

Failed Memory Escape 5 - Ship


Failed Memory Escape 5 - Ship
After succesfull escape from Island Villa your are on puzzled luxury ship. Search for usefull items in order to find helicopter key and escape. Good Luck! Mouse to play.

Training to Shoot


Training to Shoot
Train your self to shoot the red fake people to have skills.

Whack a Weirdo


Whack a Weirdo
Click on Weirdo Jack, don"t touch the others characters ! Click on Weirdo Jack, don"t touch the others characters

The brush of Colorín


The brush of Colorín
Colorín, our character of Dibujos.net has lost his brush, and without he couldn't color anymore. Help him find the way to find it and be able to paint again! Put the Colorín at the suitable position so that it can get the brush.

Colorín will follow the lines, and will take turn whenever posible.

Ultimate Coconut Shooter


Ultimate Coconut Shooter
Do you have the skill to become the Ultimate Coconut Shooter champion? Aim carefully and hit as many bottles as you can before time runs out!

Stick Tennis


Stick Tennis
Anyone for tennis?

Easy to play yet difficult to master, Stick Tennis offers fast and fluid gameplay with realistic court surfaces and a huge range of unique player styles and characteristics.

With just a simple click and flick of the mouse you’ll soon be thumping crosscourt winners, yet at the core of Stick Tennis is a highly sophisticated physics engine that rewards tactical play.

New balls please! To serve click to toss up the ball then when it reaches the top, click and move the mouse in the direction you’d like to hit it. Use this same click and move technique to return balls.

To play a drop shot move the mouse downwards after hitting the ball.

It’s exactly the same on a trackpad except you don’t need to click on each shot and you can swipe a finger across it.

Mini Sports Challenge


Mini Sports Challenge
Run, jump, swim and paddle in 4 different competitions in this fun sports game. Prepare your fingers and your mind to this speed challenge. Press quickly ‘'a’ and ‘s’ to run, ‘r’ and ‘s’ to swim, and ‘space’ to jum and row. Can you get a gold medal in all sports?

Hot Shots


Hot Shots
You are not Michael Jordan, so you need to train ! Listen to you coach and make as many baskets as you can before time runs out. Make at least ten baskets before time runs out. Any baskets over ten each level earns you extra points.

The Forest Girl


The Forest Girl
Walking on the forest’s paths is such a joy when all your dearest animals join you! Every single step you take, there’s always a friend there for you.. such a great confidence feeling! Welcome to the forest of happiness! Give it the colors that you love, kiss the boredom goodbye and color these amazing pictures the way you choose. Time to prove your artistic skills, girls! Click on the color you want to use, then the place you want to color.

Te crezi destept?


Te crezi destept?
Te crezi destept - joc trivia, cu intrebari de cultura generala si cu intrebari din Biblie.

Joc Trivia, cu multe întrebări din biblie, dar şi de
cultură generală.

La finalul jocului puteţi înregistra scorul şi vă
puteţi afla poziţia pe ziua curentă sau general. ~ 45 secunde pentru fiecare întrebare;
~ 1/4 poate fi folosit de 2 ori, la alegere, fie în aceeaşi întrebare(50%) fie o dată 25%.
~ roboţel - oferă un răspuns oarecum exact, depinde de nivelul întrebării;
~ înainte - sare peste întrebarea curentă fără a lua viaţă, oferind punctajul unui răspuns corect, conform nivelului.
~ 3 vieţi(răspunsuri greşite) posibile.

smart phone survior


smart phone survior
updated:smart phone weapon;
a survivor game,fighting using smart phone,the smaller is phone version 1,the biger is phone version 10,Higher levels get progressively more difficult. player1 ASWD=Move J=punch K=jump player2 ↑↓←→=Move numpad 1=punch numpad 2=jump player3 numpad 7/8/9/5=Move pagedown=punch End=jump player4 ‘[]p=move i=punch u=jump

ZombieDozen


ZombieDozen
The Zombie Dozen shooting game.
holding and defend the zombie with your gun, kill many zombies with many type of weapons, get money by killing and shopping the new guns. Use only mouse controlling.
holding and defend the zombie with your gun, kill many zombies with many type of weapons, get money by killing and shopping the new guns.

Gangnam Style


Gangnam Style
"Gangnam Style" is a Korean neologism that refers to a lifestyle associated with the Gangnam district of Seoul, where people are trendy, hip and exude a certain supposed "class".

this is the game of the same name. S+W+J=Gangnam Style skill

Circus Gorilla


Circus Gorilla
Your goal is to turn all gray icon into color ones. Clicking on a icon will toggle iself and adjacent ones. Plan your move carefully. Your goal is to turn all gray icon into color ones. Clicking on a icon will toggle iself and adjacent ones. Plan your move carefully.

Think you are smart?


Think you are smart?
You think you're smart - trivia game with questions and general knowledge questions. At the end of the game you can record your score and you can find the current day or general position. ~ 45 seconds for each question;
~ 1/4 can be used 2 times, the choice can be in the same question (50%) or other 25%.
~ robot - offers a somewhat exact answer depends on the question;
~ next - skips the current question without taking life, featuring a score correct answer according to the level.
~ 3 lives (wrong answers) possible.

Luxury Parking


Luxury Parking
Become the greatest parking valet in the world and park these luxurious cars in this fun parking game Use the arrow and Space keys to control the car

Soccer Challenge


Soccer Challenge
Shoot and score as much as you can Click once to lead your shoot and click another time to choose the power of your shoot.

Formula Legend


Formula Legend
Race around the 3D tracks as you try and pass 6 other racers.
You have to qualify 4th place or higher to unlock next cup! Up/Down arrows = Accelerate/Brake Left/Right arrows = Steer left/Steer right.

Red Carpet Parking


Red Carpet Parking
A new and amazingly challenging parking game by Free-Game-Station.com . Your goal is to put the expensive car to the right place. As the famous people trust you with their expensive toy and will be very upset if you damage their car. Skirt around the obstacles and other prestigious cars.

Rocket Typing 2


Rocket Typing 2
a funny typing game!Help rocket launching.Type out the correct spelling of each word. Higher levels get progressively more difficult. Good luck! more games on http://TimeAndGame.com Type out the correct spelling of each word.

Time of Zombies


Time of Zombies
You are alone in the dark with a little light so the zombies are everywhere kill them to survive. with the arrows you can move and jump then with space bar you can attack the zombies

Duckmageddon


Duckmageddon
Enjoy yourself on a good weather duck hunting spree. Use Left Mouse Button to shoot. Click on the bullet area to reload.

Cupid Typing 2


Cupid Typing 2
Updated:press any key to start.
a funny typing game!Help cupid to collection the red hearts.Type out the correct spelling of each word. Higher levels get progressively more difficult. Good luck! more games on http://TimeAndGame.com Type out the correct spelling of each word.

smily word builder games


smily word builder games
The languages of the word are simply the evolution of basic Communication. Languages have evolved throughout centuries and there are hundreds of languages in practice throughout the world. People identify themselves with languages and they form groups, states and even countries based on languages.

However English has become the prominent of all languages due to several historic reasons and is spoken by a vast majority of the people around the world. So, it is a necessity that we master this omnipresent language. SmileClicker has always encouraged its users to play and think. This latest Skill game will be a feast for your mind. Do leave your comments and let us know what 1.Once you click play. You will be given a 6 alphabet combination. This will increase as the level progresses.
2.To get the first word you will have 59 seconds. Once you find click 79% of words you can reach the next level.
2.Click “Shuffle” to change the alphabet sequence (this will give you more ideas)
3.Click on a series of alphabets to make a word
4. To check if you are correct, click on “Enter”
5.If you had entered a correct combination you will be given extra time
6.If you have made a wrong combination click “Clear”
7.If you want to quit click “Finish” to know what all combinations were possible.
8.You can “Try Again” to get another set of alphabets.
9.There are 12 levels in all. Keep playing. All the best !!!

Sahara Biker


Sahara Biker
Be the Sahara biker that conquers all rough terrains

健康教育委員會


健康教育委員會
越玩越健康,越玩越长寿的游戏

每天五分钟,健康生活50年一款非常有意思的教育小游戏,游戏里将答题和动作格斗融合一体,游戏支持五个人一起玩,可以邀上朋友一起来试试噢。 玩家一:WASD控制移动,J键为攻击,K键为跳跃;玩家二:键盘方向键控制移动,1为攻击,2为跳跃;玩家三:数字小键盘7895控制移动,pagedown为攻击,end跳跃,玩家五:用鼠标选择正确答案

Dangerous Highway: Police Pursuit


Dangerous Highway: Police Pursuit
You commissioner of the city, and you have ordered a pursuit of one of the most wanted criminals. Get ready to drive the police car to max speed dangerous highways.

Dangerous Highway: Max Speed


Dangerous Highway: Max Speed
Driving down the highway at full speed, be careful, there are drivers who drive way too slow and others fast. Your car is very fast, excellent roadster, show your passengers that you are the best driver.

Dangerous Highway: Giant Truck


Dangerous Highway: Giant Truck
Drive the truck on the highway. Avoid hitting other vehicles and try to collect coins to earn more points. Collect hearts to fix the truck and time to gain more time.

Bear Escape


Bear Escape
ENTERTAINING ACTION GAME PROTECT THE BEAR FROM THE ROLLING STONES

USE LEFT AND RIGHT ARROW KEYS TO MOVE AND PROTECT THE BEAR

Buldozer Brothers


Buldozer Brothers
Leave a cave before oxygen will end. Destroy blockages to clear a way!

Locked Room


Locked Room
A locked room and you are inside. Escape!

Robotic Invasion Legacy


Robotic Invasion Legacy
In this double game you must rescue the inhabitants of Greenytoria! Greeny must travel through grassy levels, the lurky undergrounds, desolate sand dunes and a giant pyramid. Greeny can shoot and jump, pick up items and use them in his quest to save his friends. At the end of each game awaits a tricky boss fight. Try out the Time Attack and see if you can reach the top, and see how many achievements you can earn along the way. Good luck!

Taxi Fun


Taxi Fun
Drive your taxi around, avoid other cars and collect stars on the way.

Fish Hunter Deluxe


Fish Hunter Deluxe
Slap them if you can !! avoid fish
slap the bad guys, spare the friendly ones

California Race 3


California Race 3
Race around in California and impress the babes, but watch out for bikers. Use the arrow keys to control directions.

Halloween Guardian


Halloween Guardian
You’re the Halloween Guardian a giant of this halloween world, you’re kind but being so large can be hard at times, you need to watch out for friendly pumpkins passing by, one wrong step and you can splat them by mistake. AS = Move leg

Please, save me!


Please, save me!
Your plane is in distress.
The controls are inoperative.
The only thing you can do is to drop the bombs and the missiles.
Tries to save all your friends in danger.
CLICK MOUSE to drop bombs and SPACE to launch the SUPER MISSILE.
Good luck!
TIPS & HELP: INFO (AT) VIDEO-GIOCHI.ORG HOW TO PLAY:
CLICK MOUSE= bomb
SPACE= super missile

Dangerous Highway: Firefighters


Dangerous Highway: Firefighters
The fire station has advised you that there is a fire, try to get as soon as possible or you will lose many lives. Drive with caution whenever shocks destroy the fire truck and get lost opportunities.

Logical Reasoning Kung Fu


Logical Reasoning Kung Fu
Logic (from the Greek λογική logikē) refers to both the study of modes of reasoning (which are valid and which are fallacious)[2] and the use of valid reasoning. In the latter sense, logic is used in most intellectual activities, including philosophy and science, but in the first sense is studied primarily in the disciplines of philosophy, mathematics, semantics, and computer science. It examines general forms that arguments may take. In mathematics, it is the study of valid inferences within some formal language. Logic is also studied in argumentation theory. click the answer.


player1 ASWD=Move J=punch K=jump player2 ↑↓←→=Move numpad 1=punch numpad 2=jump player3 numpad 7/8/9/5=Move pagedown=punch End=jump player4 ‘[]p=move i=punch u=jump

Learning Spanish


Learning Spanish
a funny Learning Spanish game.http://timeandgame.com mouse click the correct answer


fighting mode:
ASDF=move
J=attack
K=jump

Wheels On Fire


Wheels On Fire
Fasten your seat belts and be prepared for a high-speed-experience. One simple goal: Go as far as possible. Step on the gas. Avoid the other cars on the street. Feel the power of speed.

The game is fully controlled with the accelerometer.

Do you have what it takes for THIS experience...? Use the cursor keys to control your car. Avoid the other cars.

Pumpkin Girl Dress Up


Pumpkin Girl Dress Up
This year a young cute girl is counting on your creativity to help her decide upon the most amazing, original costume from her Halloween costumes collection, so get the Halloween party dress up game started and dress her up as a lovely and a funny-cute pumpkin and the list can go on! Use mouse to play the game.

Screws and Robots


Screws and Robots
Shoot flying robots and collect screws

فيديو